Open en eerlijk

Werkingssfeer
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Outdoorpark Reusel gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
 • De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Outdoorpark Reusel of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Outdoorpark Reusel of door het betalen van het verschuldigde tarief.
 • Outdoorpark Reusel is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als zij deze schriftelijk heeft geaccepteerd.


Totstandkoming en inhoud ovan de vereenkomst

 • Ieder aanbod van Outdoorpark Reusel is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Outdoorpark Reusel mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Outdoorpark Reusel een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
 • De opdrachtgever is verplicht om voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij/zij de overeenkomst aangaat aan Outdoorpark Reusel te melden (middels een validiteitverklaring) voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 • De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal Outdoorpark Reusel hier rekening mee trachten te houden.
 • Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Outdoorpark Reusel is jegens Outdoorpark Reusel hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
 • De opdrachtgever en de deelnemers zijn verplicht om op eerste verzoek van Outdoorpark Reusel een geldig identificatiebewijs te tonen.


Betaling

 • Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 42 dagen voor aanvang betaald te zijn.
 • Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst € 250,00 overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 42 dagen voor aanvang worden voldaan.
 • Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 42 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient de opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.
 • In alle gevallen geldt dat de overeenkomst voorafgaande aan de aanvang betaald moet zijn.
 • De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Outdoorpark Reusel is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Outdoorpark Reusel is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
 • De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan Outdoorpark Reusel een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.


Annulering door de opdrachtgever

 • De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Outdoorpark Reusel. De datum van ontvangst van de brief door Outdoorpark Reusel geldt als annuleringsdatum.
 • Bij annulering door de opdrachtgever is hij/zij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Outdoorpark Reusel:
 •  tot 56 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde 10% van de arrangementsprijs;
 • van 56 tot 42 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
 • van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
 •  van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs;
 • binnen 7 dagen voor aanvang (of later): 100% van de arrangementsprijs

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

 


WEEKEND SPECIALS!!

Check onze facebookpagina!


In alle rust vergaderen geen enkel probleem

Neem contact op voor de mogelijkheden


Een Topdag van A tot Z

Bekijk ons 100%-arrangement


NIEUW BEDRIJFSUITJE!

 Check snel de website!


Wij zijn super trots!!!

Onze mooie toren in de media blz 64-65
Buenos Aires, Argentië
 


Outdoorpark Reusel uitgeroepen opvallendste bouwwerk ter wereld!

 Klik hier voor het artikel.


Outdoor Park Reusel is het begin van de Brabantse Natuurpoort:
"De Nieuwe Brandtoren"